Bibliotēka

MEDUMU PAGASTA BIBLIOTĒKA
Alejas iela 20, Medumi, Medumu pagasts,  Daugavpils novads, LV – 5460
Vadītājs :  Jeļena Stikāne
Kontakttālrunis:  28615883
E-pasts: medumubibl@inbox.lv, biblioteka@medumi.lv
www.kulturaskarte.lv

Darba laiks:

Pirmdiena  8:30 –  17:00
Otrdiena  9:30 –  18:00
Trešdiena  9:30 –  18:00
Ceturtdiena  8:30 –  17:00
Piektdiena  8:30 –  17:00
Sestdiena  Brīvdiena
Svētdiena  Brīvdiena
Pārtraukums 12.00 – 12.30

.   

Bibliotēkas galvenais uzdevums ir apmierināt jebkura lietotāja pieprasījumu pēc informācijas, nodrošināt visiem Medumu pagasta iedzīvotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un nepieciešamās saņemšanu, sniedzot bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumusBibliotēkas krājums tiek attīstīts un komplektēts, balstoties uz pašvaldību publisko bibliotēku darbību reglamentējošiem un saistošiem dokumentiem, ņemot vērā lietotāju intereses, vajadzības un pieprasījumu.
Bibliotēkas krājums uz 01.01.2015. ir 7233 eksemplāri.
Bibliotēka abonēja 18 preses izdevumus dažādām lietotāju grupām latviešu un krievu valodas.
Bibliotēka pieejama abonētā elektroniskā datu bāze Letonika, Lursoft;
Daugavpils novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs http://www.naujene.biblioteka.lv/alise/

Statistiskie rādītāji:
Lietotāju skaits 2014.gadā – 206, tā skaitā – 95 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem.
Apmeklējumu skaits 2014.gadā – 5859
Apmeklētāju skaits dienā ap 30
Izsniegums 2014.gadā – 6689

Bibliotēkas pakalpojumu attīstības virzieni:
– stiprināt bibliotēku kā izglītības un informācijas centra lomu; sniegt operatīvus un kvalitatīvus vietējas sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus;
– sadarboties ar Medumu pamatskolu, organizējot informācijas prasmju apguves veicinošus pasākumus, literatūras un lasīšanu popularizējošus pasākumus bērniem un jauniešiem;
– apmācīt bibliotēkas lietotājus informācijas meklēšanā, datora un interneta izmantošanā;
– veicināt bibliotēkas lietotāju tieksmi lasīt, izkopt bibliotēkas lietotāju iemaņas informācijas tehnoloģiju un līdzekļu apguvē.

Bibliotēkas lietotājiem tika piedāvāta iespēja:
– lasīt viņu interesēm un pieprasījumam atbilstošu literatūru latviešu un krievu valodā;
– izmantot plašu uzziņu literatūras klāstu;
– lasīt jaunākos laikrakstus un žurnālus;
– iepazīties ar jaunāko literatūru;
– iepazīties ar novadpētniecības materiāliem par savu novadu;
– izmantot interneta bezmaksas resursus un pakalpojumus;
– piedalīties organizētās aktivitātēs brīvā laika pavadīšanai bērniem un jauniešiem;
– izmantot lasītavas telpas pasākumiem.
– bibliotēka piedāvā iespēju izmantot Daugavpils novada bibliotēku
elektroniskais kopkatalogs http://www.naujene.biblioteka.lv/alise/;
– bibliotēka piedāvā iespēju izmantot mūsdienīgas informācijas tehnoloģijas.

Medumu pagasta bibliotekas reglaments
Medumu pagasta bibliotēkas lietosanas noteikumi
Pasākumu plāns
Biblotekāro stundu piedāvājums