Kontakti

MEDUMU PAGASTA PĀRVALDE
Reģ. Nr. 90000073639
Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV 5460
tālr. 65471584, 65471563;  mob. 29297155;  e-pasts: parvalde@medumi.lv
Konts Nr. LV97 TREL 9812 1350 0200 0
Valsts kase kods: TRELLV22

Darba laiks:
Darbadienas 8:00-12:00; 13:00-17:00

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis e-pasts
Pārvaldes vadītājs Nikolajs Poltavecs
65471584
29297155
nikolajs.poltavecs@medumi.lv
Lietvede Sandra Līvmane 65471563 parvalde@medumi.lv
Galvenā grāmatvede Leongina Božko
65471639
26387923
leongina.bozko@medumi.lv
Kasiere – grāmatvede, atbildīgā par iedzīvotāju deklarēšanu Jekaterina Soloveja 65450564 jekaterina.soloveja@medumi.lv
Materiālu uzskaites grāmatvede Valentīna Survila 65471639 valentina.survila@medumi.lv
Zemes lietu speciāliste (pieņemšana trešdienās) Tatjana Veļičko 22041640 tatjana.velicko@dnd.lv
Nodokļu inspektore
(pieņemšana Demenes
pagasta pārvaldē)
Marina Čeme 65429951 marina.ceme@dnd.lv
Sociālā darbiniece Regīna Gligore
65471647
29180811
regina.gligore@medumi.lv
Tautas nama vadītāja Elizabete Poddubnova  20429281 tautas.nams@medumi.lv
Jaunatnes lietu speciāliste Diāna Mikulane 27029325 diana.mikulane@inbox.lv
Komunālās saimniecības vadītājs Leonīds Gornovskis 29222351 komunala.saimnieciba@medumi.lv
Kalkūnu bāriņtiesas locekle
(pieņemšana:
otrdienās no plkst.13.00 līdz 17.30
trešdienās no plkst.12.15 līdz 18.00)
Miropija Petkune 26012483 barintiesa@medumi.lv
Feldšeru vecmāšu punkta
ārsta palīgs
65471580 veseliba@medumi.lv
Bibliotekāre Jeļena Stikāne 28615883 biblioteka@medumi.lv
Sporta instruktors Aleksejs Korotkovs 29429223
Medumu pamatskolas direktore Vita Skvorcova
65471555
28648101
skola@medumi.lv
Medumu internātpamatskolas direktore Gaļina Piščuļonoka 65471574 gpm@inbox.lv