Vakance

Lietvedes vakance

Daugavpils novada Medumu pagasta pārvalde sludina vakanču konkursu
uz Medumu pagasta pārvaldes lietvedes amatu uz nenoteiktu laiku (kods 3341 04)

PAMATPIENĀKUMI
Veikt personu iesniegumu reģistrēšanu, saskaņā ar vadības rezolūciju nodot izpildītājiem un kontrolēt to izskatīšanas termiņus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
Nodrošināt iestādes iepirkuma procedūru, sanāksmju un lietišķo tikšanos organizēšanu, protokolēšanu un dokumentācijas kārtošanu un izstrādāšanu;
Sagatavot, noformēt, reģistrēt, kopēt, iesiet, uzskaitīt, sadalīt un nosūtīt dokumentus;
Reģistrēt Daugavpils novada domes pieņemto lēmumu izrakstus un administratīvo aktu kopijas;
Sagatavot pavadvēstules lēmumu kopiju un izrakstu nosūtīšanai un atbildes uz personu iesniegumiem;
Pēc personu pieprasījuma, izsniegt domes sēdes protokola izrakstus un lēmumu kopijas;
Nodrošināt pieņemto saistošo noteikumu un citu nepieciešamo lēmumu izrakstu izvietošanu pagasta pārvaldes ēkā;
Izvietot nepieciešamo informāciju uz informācijas nesējiem pagasta pārvaldē, uz informācijas stenda Medumu ciemā, kā arī Medumu pagasta pārvaldes mājas lapā www.medumi.lv ;
Sastādīt un noformēt dokumentus elektroniski, nodrošināt to apriti pagasta pārvaldē;
Nodrošināt elektroniski izstrādāto dokumentu saglabāšanu datorā;
Būt atbildīgam par kompetencē esošo dokumentu izstrādāšanu un saglabāšanu saskaņā ar lietu nomenklatūru;
Sagatavot un noformēt dokumentus glabāšanai arhīvā.
Aizvietot pagasta pārvaldes vadītāju viņa prombūtnes laikā;
Orientēties pagasta pārvaldes darbu reglamentējošos dokumentos un darba tiesisko attiecību reglamentējošos normatīvajos aktos;
Nodrošināt personāla datu uzkrāšanu, sistematizēšanu un analīzi;
Veidot lietas saskaņā ar nomenklatūru;
Pārzināt pagasta pārvaldes struktūru, spēt sazināties gan ar pagasta pārvaldes darbiniekiem, gan ar klientiem savas kompetences ietvaros;
Izmantot informācijas datubāzes, datorprogrammas un biroja tehniku;
Noformēt personāla dokumentus;
Sastādīt un saskaņot līgumu parakstīšanu ar fiziskām un juridiskām personām;
Savlaicīgi pasūtīt pagasta pārvaldes darbības nodrošināšanai nepieciešamās kancelejas preces;
Pieņemt un konsultēt klientus, sniegt nepieciešamo informāciju, arī pa tālruni;
Plānot darbu atbilstoši darba pienākumiem;
Pēc nepieciešamības piedalīties Daugavpils novada domes komitejās un domes sēdēs, kā arī izveidotajās komisijās, darba grupās, kuru sastāvā ir iekļauts;
Nepieciešamības gadījumā ar pagasta pārvaldes vadītāja rīkojumu darbiniekam var būt uzlikti vienreizējas izpildes pienākumi, kas saistīti ar pagasta pārvaldes darbību.

IZGLĪTĪBA, PRASMES UN PIEREDZE
izglītība – vidējā speciālā, arodizglītība vai arī augstākā;
vēlamās prasmes:
valsts valodas prasme augstākajā pakāpē;
iemaņas darbā ar datoru, t.sk. ar datorprogrammām, un citu biroja tehniku;
labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
pārliecināšanas spējas, spēja veidot pozitīvu saskarsmi ar darbiniekiem un citām personām, komunikabilitāte;
augsta atbildības sajūta, precizitāte, godīgums;
pozitīva attieksme pret darbu;
lietvedības zināšanas;
pārzināt LR likumus un normatīvos aktus, kas attiecas uz lietvedību un pagasta darbību;
vēlama darba pieredze valsts vai pašvaldību darbā.
vēlama pieredze lietvedībā ne mazāk kā 3 gadi.

ATALGOJUMS
Darba alga 650EUR pirms nodokļu nomaksas.
Motivēto vēstuli un CV sūtīt līdz 2019.gada 23.jūlijam uz Medumu pagasta pārvaldes e-pasta adresi parvalde@medumi.lv tālr. uzziņām 29297155